top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN: I PLUS PROJECTS, BY KDS GROUP bvba


Artikel 1. Algemeen
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst, met inbegrip van iedere aanbieding, gesloten tussen (a) I PLUS PROJECTS, by KDS Group bvba, met maatschappelijke zetel te 8581 Avelgem, Oudenaardsesteenweg 262 , geregistreerd onder het ondernemingsnummer BE 0686.582.034 -, de uitgever van onderhavige voorwaarden (hierna “I PLUS PROJECTS”) en (b) de opdrachtgever (hierna de ‘Klant’) voor het uitvoeren van werkzaamheden of het leveren van diensten (hierna de ‘Opdracht’) door I PLUS PROJECTS. Onderhavige algemene voorwaarden zijn aldus integraal van toepassing op iedere overeenkomst, elke offerte en factuur uitgaande van I PLUS PROJECTS, die de Klant met I PLUS PROJECTS aangaat.


1.2. De integrale tekst van de actuele versie van deze algemene voorwaarden kan de Klant steeds opvragen op de website: www.iplusprojects.com of door een schriftelijk verzoek te richten aan I PLUS PROJECTS via het e-mailadres: kevin@iplusprojects.com .


1.3. Door de ondertekening van een offerte of een overeenkomst uitgaande van I PLUS PROJECTS door de Klant, aanvaardt de Klant uitdrukkelijk de toepassing van huidige algemene voorwaarden. Tevens geldt het geven van een Opdracht voor een werk of dienst door de Klant, evenals het (uitdrukkelijk of stilzwijgend) toelaten van de Klant dat I PLUS PROJECTS een Opdracht ten behoeve van deze Klant aanvat, als een aanvaarding van deze voorwaarden en bijgevolg als toestemming dat de desbetreffende Opdracht mag worden gefactureerd.


1.4. Onderhavige algemene voorwaarden sluiten de eventuele waarborgen van de Klant uit en vervangen alle andersluidende voorwaarden van de Klant. Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken of overeenkomsten zijn slechts tegenwerpelijk aan I PLUS PROJECTS indien deze door I PLUS PROJECTS uitdrukkelijk schriftelijk werden aanvaard.


Artikel 2. Offertes en Prijzen
2.1. Op verzoek van de Klant stelt I PLUS PROJECTS een offerte op voor de Opdracht met vermelding van deze algemene voorwaarden. Alle offertes uitgaande van I PLUS PROJECTS zijn louter ter indicatieve titel, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de offerte, en zijn gebaseerd op de bij de aanvraag door de Klant aangeleverde gegevens. Ingeval deze gegevens zouden wijzigen, zal I PLUS PROJECTS in geen geval gebonden zijn door de in de offerte vermelde informatie.


2.2. De offertes van I PLUS PROJECTS gelden slechts voor de daarin vermelde periode en bij gebreke aan enige vermelding hoogstens voor één maand.


2.3. I PLUS PROJECTS is slechts verbonden tot uitvoering van de Opdracht van zodra de Klant uitdrukkelijk heeft ingestemd met de offerte of overeenkomst. Tot het moment van de ondertekening door beide partijen heeft I PLUS PROJECTS, niettegenstaande enig andersluidend beding in de overeenkomst of in deze voorwaarden, het recht om de offerte of voorwaarden eenzijdig te wijzigen of in te trekken zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk door I PLUS PROJECTS zijn bevestigd.


2.4. De Klant is een afzonderlijke vergoeding verschuldigd voor aanvullende werkzaamheden (meerwerk) die I PLUS PROJECTS verricht ten gevolge van: (a) gewijzigde (overheids)voorschriften of overheidsbeschikkingen of (b) wijzigingen van het ontwerp op verzoek van de Klant, nadat het ontwerp is vastgesteld of goedgekeurd. I PLUS PROJECTS informeert de Klant tijdig over de aard van de aanvullende werkzaamheden en de kosten hiervan, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is en het verrichten van aanvullende werkzaamheden geen uitstel toelaat of ernstige vertragingen oplevert.


2.5. Indien tijdens de uitvoering van de Opdracht blijkt dat voor een behoorlijke vervulling van de Opdracht aanvullende werkzaamheden moeten worden verricht door I PLUS PROJECTS of door een door I PLUS PROJECTS in te huren derde, zonder dat dit een gevolg is van de in 2.4. bedoelde situaties, dan zullen I PLUS PROJECTS en de Klant in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.


2.6. De prijzen vermeld op de offerte of overeenkomst zijn basisprijzen, exclusief BTW of enige andere heffing. 2.7. I PLUS PROJECTS heeft steeds het recht om haar tarieven aan te passen. I PLUS PROJECTS zal de Klant van dat voornemen schriftelijk in kennis stellen ten minste 30 kalenderdagen voor de ingang van de vooropgestelde aanpassingen. De Klant wordt verondersteld stilzwijgend in te stemmen met deze wijzigingen, tenzij de Klant uiterlijk binnen de 14 kalenderdagen de overeenkomst opzegt na de kennisname van de nieuwe tarieven.


Artikel 3. Betalingsmodaliteiten
3.1. Elke factuur van I PLUS PROJECTS is – zonder compensatie of aftrek – contant betaalbaar, tenzij anders aangegeven op de factuur zelf, en de betaling dient te geschieden binnen de 15 kalenderdagen volgende op de factuurdatum. I PLUS PROJECTS is gerechtigd periodiek te factureren.

 

3.2. I PLUS PROJECTS houdt zich het recht voor om facturen digitaal per e-mail aan de Klant te bezorgen. Dergelijke elektronische facturen zijn de originele documenten. Eventuele papieren facturen zullen in dat geval niet meer dan een gewone kopie inhouden en zijn dus ongeschikt als officieel stuk.


3.3. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van een factuur, worden alle andere gebeurlijk openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar, zelfs voor hun vervaldag, en beschikt I PLUS PROJECTS over het recht om alle verbintenissen ten aanzien van de Klant op te schorten tot de betaling van alle verschuldigde bedragen heeft plaatsgevonden of om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen, onverminderd haar recht op schadeloosstelling.


3.4. Het verschuldigde bedrag zal tevens van rechtswege en zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling vereist is, worden verhoogd met verwijlintresten van 12% op jaarbasis (berekend vanaf de vervaldag tot de algehele betaling), alsook met een schadevergoeding van 15% op de openstaande bedragen met een minimum van 250 euro, onafgezien van alle kosten verbonden aan het minnelijk of gerechtelijk invorderen van de factuur.


Artikel 4. Uitvoering en levering
4.1. I PLUS PROJECTS zorgt ervoor dat zij voldoende is uitgerust om de Opdracht uit te voeren. I PLUS PROJECTS heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.


4.2. I PLUS PROJECTS heeft het recht de Opdracht in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

 

4.3. De Klant verschaft tijdig alle informatie en neemt tijdig alle beslissingen die voor een goede uitvoering van de Opdracht noodzakelijk zijn.


4.4. De Klant geeft geen opdrachten, orders of aanwijzingen met betrekking tot de Opdracht aan derden, zonder I PLUS PROJECTS hierin te kennen.


4.5. De uitvoeringsdatum en –termijnen worden steeds ter indicatieve titel opgegeven en kunnen niet worden beschouwd als een uitdrukkelijke verbintenis van I PLUS PROJECTS.


4.6. Een laattijdige uitvoering of levering (t.t.z. een levering of uitvoering buiten de termijn die ter indicatieve titel vermeld werd op de offerte of overeenkomst) van de Opdracht kan door de Klant in geen geval worden geweigerd en zal nooit aanleiding geven tot enige schadeloosstelling door I PLUS PROJECTS, noch tot de ontbinding van de overeenkomst.


4.7. Afwijkingen van geringe betekenis tussen enerzijds het geleverde werk van I PLUS PROJECTS en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp kunnen geen redenvormen voor afkeuring, korting, schadevergoeding of beëindiging van de Opdracht. Afwijkingen, die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van het ontwerp, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.


4.8. De Klant is gehouden het uitgevoerde of het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld, respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort het de Klant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Indien dit niet het geval is, dient de Klant dit terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen na ontdekking daarvan, schriftelijk aan I PLUS PROJECTS te melden. Na die termijn wordt de Opdracht geacht naar behoren te zijn uitgevoerd.


Artikel 5. Beëindigingsmogelijkheden
5.1. De Opdracht kan tussentijds worden beëindigd, zonder dat er sprake is van een fout bij de uitvoering van de Opdracht door een van de partijen in de nakoming van de Opdracht. Deze beëindiging dient plaats te vinden per aangetekend schrijven met vermelding van de reden van beëindiging.


5.2. Bij tussentijdse beëindiging van de Opdracht zonder dat er sprake is van een fout bij de uitvoering van de Opdracht in hoofde van I PLUS PROJECTS, alsmede bij tussentijdse beëindiging van de Opdracht door I PLUS PROJECTS wegens fout van de Klant, is I PLUS PROJECTS gerechtigd te vorderen: (a) 125 % van de voor uitvoering van de Opdracht tussen partijen overeengekomen prijs; (b) de vergoeding van alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit de verplichtingen die I PLUS PROJECTS ten tijde van de beëindiging reeds is aangegaan met het oog op de uitvoering van de Opdracht.


5.3. Het beëindigen van de overeenkomst zal geen afbreuk doen aan de rechten die in hoofde van I PLUS PROJECTS zouden zijn ontstaan voorafgaand aan of te wijten aan de beëindiging van de overeenkomst.

 

Artikel 6. Eigendoms- en auteursrechten
6.1. Alle door I PLUS PROJECTS aangeleverde documenten, materialen, correspondentie, tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, ramingen, modellen, ontwerpen, notities, rapporten, etc. die door I PLUS PROJECTS aan de Klant werden toevertrouwd in het kader van de uitvoering van de Opdracht, zijn en blijven de uitsluitende eigendom van I PLUS PROJECTS, ongeacht of deze ter beschikking zijn gesteld van de Klant of derden. I PLUS PROJECTS houdt zich het recht voor om de goederen die na de beëindiging
van de overeenkomst niet op het eerste verzoek worden teruggegeven, op kosten van de Klant zonder voorafgaande ingebrekestelling terug in bezit te nemen.


6.2. I PLUS PROJECTS heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking, verveelvoudiging en herhaling van zijn ontwerpen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van zijn ontwerp, zoals bedoeld in de Auteurswet van 30 juni 1994 of de Beneluxwet inzake tekeningen en modellen, zulks ongeacht of deze ter beschikking zijn gesteld van de Klant of derden.


6.3. Het is de Klant niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp van I PLUS PROJECTS, of een deel daarvan, te (doen) herhalen zonder de uitdrukkelijke toestemming van I PLUS PROJECTS.


6.4. De niet-uitoefening van de rechten door I PLUS PROJECTS, op eender welk ogenblik, impliceert geenszins de verzaking aan die rechten.


Artikel 7. Aansprakelijkheid
7.1. I PLUS PROJECTS is niet aansprakelijk voor enige schade die de Klant of zijn aangestelden lijden, tenzij de schade het gevolg is van opzet of een grove fout uit hoofde van I PLUS PROJECTS.


7.2. Indien bepaalde onderdelen van de Opdracht, waaronder constructieve en installatieve adviezen, door derden worden vervuld, is I PLUS PROJECTS voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk. Deze derden dienen in voorkomend geval rechtstreeks te worden aangesproken.


7.3. I PLUS PROJECTS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat I PLUS PROJECTS is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.


7.4. De aansprakelijkheid van I PLUS PROJECTS zal steeds beperkt zijn tot de gebeurlijke rechtstreekse schade. Zelfs in het geval er sprake zou zijn van opzet of grove fout van I PLUS PROJECTS, zal I PLUS PROJECTS (of haar aangestelden) nooit aansprakelijk gesteld kunnen worden voor immateriële, indirecte of gevolgschade, zoals, maar niet beperkt tot bedrijfsschade, verlies van cliënteel, verlies van gegevens, verlies van goodwill, productieverlies, winstderving, personeelskosten, verlies van een kans, klachten van derden, etc. De aansprakelijkheid van I PLUS PROJECTS is, voor zover de aansprakelijkheid door zijn aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Ingeval de aansprakelijkheid niet gedekt wordt door haar aansprakelijkheidsverzekering, kan I PLUS PROJECTS in geen geval
aansprakelijk gesteld worden voor een hogere schadevergoeding dan het factuurbedrag voor de Opdracht die tot de aansprakelijkheid heeft geleid.


7.5. Alle vorderingen van de Klant tegen I PLUS PROJECTS, uit welken hoofde ook, verjaren in ieder geval na 6 maanden te rekenen vanaf de dag dat de Opdracht werd voltooid of beëindigd. Deze termijn kan niet worden geschorst en kan enkel worden gestuit door een gerechtelijke actie.


Artikel 8. Overmacht
8.1. Onder overmacht wordt begrepen iedere omstandigheid die de nakoming van de Opdracht blijvend of tijdelijk verhindert en die niet aan I PLUS PROJECTS kan worden toegerekend, zoals o.a.: stakingen, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen, niet voorziene stagnatie bij toeleveranciers, publieke onrust, natuurrampen, administratieve maatregelen, netwerk/internet/telecom storingen, ..., evenals het geval dat I PLUS PROJECTS geestelijk of lichamelijk verhinderd is de Opdracht naar behoren te vervullen, dan wel gebeurtenissen die de verdere uitvoering van de Opdracht voor I PLUS PROJECTS wezenlijk verzwaren.


8.2. Behoudens enig andersluidend beding, is I PLUS PROJECTS niet aansprakelijk voor het laattijdig of niet uitvoeren van de Opdracht, wanneer de laattijdigheid of het niet- uitvoeren te wijten is aan overmacht.


Artikel 9. Privacybepalingen
9.1. De Klant verstrekt I PLUS PROJECTS de nodige informatie om haar toe te laten uitvoering te geven aan de Opdracht. De Klant geeft aldus aan I PLUS PROJECTS een uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming om de gegevens die de Klant aan I PLUS PROJECTS verstrekt, waaronder de persoonsgegevens, aan te wenden en op te slaan in o.a. volgende gevallen: de levering en facturatie van de door de Klant gevraagde werken en diensten; de klantenadministratie; kwaliteitscontrole van de diensten; etc.


9.2. De gegevens van de Klant kunnen tevens door I PLUS PROJECTS worden overgemaakt aan derden of partners van I PLUS PROJECTS met het oog op de uitvoering van de Opdracht. De Klant die niet wenst dat zijn gegevens worden overgedragen aan derden dienen dit schriftelijk en uitdrukkelijk aan I PLUS PROJECTS ter kennis te geven.


9.3. De Klant verleent I PLUS PROJECTS uitdrukkelijk de toestemming om de gegevens die aan I PLUS PROJECTS verstrekt worden, toegankelijk te maken voor derden, alsook te verstrekken aan commerciële partners. I PLUS PROJECTS zal enkel die gegevens verstrekken die nodig zijn ter uitvoering van de Opdracht.


9.4. De Klant heeft steeds het wettelijk recht om zijn persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. I PLUS PROJECTS verbindt zich ertoe om binnen de 15 werkdagen volgend op het schriftelijk (per post of per e-mail: kevin@iplusprojects.com) verzoek van de Klant gevolg te geven aan dit verzoek. De Klant kan, wanneer hij zijn identiteit bewijst, op eenvoudig verzoek de nodige informatie omtrent de verwerking rond zijn persoon ontvangen.


Artikel 10. Klachten
10.1. Klachten omtrent de uitvoering van de Opdracht dienen door de Klant binnen de 7 werkdagen, na het voltooien van (het gedeelte van) de Opdracht waarop de klacht betrekking heeft, per aangetekende brief aan I PLUS PROJECTS ter kennis worden gegeven. Ingeval de klacht niet tijdig of niet per aangetekend schrijven aan I PLUS PROJECTS kenbaar werd gemaakt, wordt de Klant geacht te hebben ingestemd met het geleverde werk. Dergelijke aanvaarding geldt zowel voor wat betreft de vermeldingen op de facturen, als voor de specificaties van de Opdracht.


10.2. Het niet-protesteren van de factuur bij aangetekend schrijven binnen een termijn van 15 werkdagen te rekenen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur in, alsmede alle daarin vervatte werken, diensten en leveringen.

 

Artikel 11. Ondeelbaarheid
11.1. De Klant kan de rechten en verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien, noch geheel, noch gedeeltelijk op derden overdragen, zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van I PLUS PROJECTS. Enige overdracht of toewijzing van diens rechten of verplichtingen, in afwezigheid van de toestemming van I PLUS PROJECTS, dienen als niet-geschreven te worden beschouwd.


Artikel 12. Nietigheid
12.1. De bepalingen van onderhavige voorwaarden zullen steeds worden geïnterpreteerd op een wijze waardoor de geldigheid of uitvoerbaarheid ervan niet wordt aangetast.


12.2. Ingeval één of meerdere bepalingen van huidige voorwaarden nietig, onuitvoerbaar of onafdwingbaar zijn, laat dat de geldigheid, de uitvoerbaarheid en de afdwingbaarheid van de overige bepalingen onverlet. Bij eventuele vernietiging van een clausule, zullen de partijen onderhandelen over een geldig vervangend beding dat zo veel als mogelijk aansluit bij het resultaat dat de vernietigde clausule beoogde.


Artikel 13. Toepasselijk recht - Bevoegdheid
13.1. Alle geschillen die tussen de partijen zouden ontstaan in het kader van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden, worden beheerst door het Belgische recht.


13.2. Enkel de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, zullen bevoegd zijn om kennis te nemen van enig geschil
betreffende de geldigheid, interpretatie of uitvoering van de overeenkomst.

 

bottom of page